MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: BİR VE BERABER TÜRKİYE’NİN TEMELİ

23 Haziran 2023 11:54 Dr.Serkan KEKEVİ
Okunma
326
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: BİR VE BERABER TÜRKİYENİN TEMELİ

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ: BİR VE BERABER TÜRKİYE’NİN TEMELİ

Doç. Dr. Serkan Kekevi

Düzce Üniversitesi. Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi. Uluslararasıİlişkiler Bölümü

 

Millî birlik ve beraberlikilkesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millî Mücadele’nin başından itibarenpolitikalarını dayandırdığı temel düstur olmuştur. Ankara Millî Mücadelekurumsallaşırken ve Meclis hükûmeti kurulduktan sonra  “Millî İstiklal, Millî Mücadele, MillîHareket, Millî Zafer, Hâkimiyetimilliye, Kuvayımilliye, Misakımilli, BüyükMillet Meclisi” gibi ifadelerin karar alıcılar tarafından sıklıkla kullanıldığıgörülmektedir.[1] Bukullanımların bilinçli olduğu, millî birliğe ve milliyetçiliğe atıf yapıldığıanlaşılabilir. Diğer yandan millî birlik ve beraberlik, tam bağımsızlık kavramıile Türk milliyetçiliği temellerine oturtulmuştur. Atatürk’ün Nutuk’takiifadesiyle tanımlarsak;

“Tam bağımsızlık denildiğizaman, elbette siyasi, mali, iktisadi, adli, askerî, kültürel ve benzeri herhususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir. Bu saydıklarımın herhangibirinde bağımsızlıktan mahrumiyet, millet ve memleketin gerçek manasıyla bütünbağımsızlığından mahrumiyeti demektir. Biz, bunu temin etmeden barış ve sükûnaerişeceğimiz inancında değiliz.”[2]

Yine, Gazi Mustafa KemalAtatürk’ün 1926 yılındaki şu vecizesi de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu temelilkesinin milliyetçilik olduğunu ortaya koymaktadır: “Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve Türk milliyetçisiyiz; Cumhuriyet’imizindayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyledolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur.”[3]

Bu prensiplerden ilhamalan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kurulduğu günden günümüze Türkiye’ninmillî birlik ve beraberlik ruhunun temeli ve ana mecrası olagelmiştir. Birdevletin millî gücünü oluşturan temel değişkenlerin başında millî birlik veberaberlik gelmektedir. Toplumsal yapısı parçalanmış “derin bölünmüş” bir hâle dönüşmüşbir devletin diğer imkânları ne kadar fazla olursa olsun eninde sonundabaşarısız ya da çökmüş devlet hâline geleceği açıktır. Bir siyasi parti olarak MHP’ninbirleştiriciliği ve Türk milliyetçiliği bu bağlamda önem arz etmektedir. Şöyleki siyasi partiler ve/veya oluşumlar siyaset yaparlarken temel olarakkaynakların kontrolünü, iktidarı elde etmek ya da etkilemek üzerindenkendilerini konumlandırırlar. MHP “millî devlet ve güçlü iktidar” yaklaşımı ileklasik sınıflanmaların dışında durmaktadır. Başbuğ Alparslan Türkeş’in “Türk milletinin kutlu güç kaynaklarınınbaşında İslamiyet, milliyetçilik ve Türkçülük gelmektedir. Ayrıca birlik,beraberlik, iç barış ülküsü, cihan devleti kurabilme özellik ve kabiliyeti deTürk milletinin temel özellikleri arasında yer alır.” tespiti ile Dr.Devlet Bahçeli’nin sıklıkla vurguladığı “Önceülkem ve milletim, sonra partim ve ben!” anlayışı yukarıda değindiğimiz gibiMHP’nin klasik bir siyasi parti olmadığının göstergeleridir.

Millî birlik veberaberliği modası geçmiş basit bir söylem olarak damgalamaya çalışanlarTürkiye’yi kimlik siyaseti içinde atomize etmeye çalışmakta ve derin bölünmüştopluma dönüştürmeye çalışmaktadırlar. Bu düşünceyi benimseyenler MHP’nin millîbirlik ve beraberliği Türkiye’nin değil, kendisinin ve kendisiyle özdeş saydığıbir kesimin bekası olarak gördüğünü savlamaktadır.[4]MHP’ye dönük iç kaynaklı eleştiri ve suçlamalarda genellikle beka meselesi önplana çıkmaktadır.[5] Türk milliyetçiliğinintarihsel seyrini ve Türk milliyetçiliğini yargılamaya çalışanlar hep bekavurgusunu pejoratif biçimde sorgularken aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ünmodern Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken ülkenin temeli olarak saydığı millîbirlik ve beraberlik ülküsünü toplumsal katmanda gevşetmeye çalışmaktadır.Üniter Türk milletinden kimlikler sergisine ve Türkiyeliler kortejine dönüşmüşbir devlet özetinin haylini kurmaktadırlar. MHP’ye ve Ülkü Ocaklarına yurt dışımenşeli suçlamaların ve siyasi saldırıların yapılmasının sebebi yine aynıdır. Dr.Devlet Bahçeli’nin “Bir Hilal Uğruna Milliyetçi Hareket Partisinin 40. Yılı” kitabındavurguladığı;

“Türklüğün sosyokültürelyükselişinin binlerce yıllık kazanımlarını; millet olmanın kolektif kuvvet vedayanışmasını zayıflatarak, milletten kabileye, cemiyetten cemaate, üstkimlikten alt kimliğe, millilikten yerelliğe, toplumsallıktan, yalnızlığa, birlikolmaktan bireyselliğe dönüştürecek bir anlayışında kabul edilmesi mümkündeğildir.”[6]tespitleri MHP’ye neden bu kadar saldırıldığını ortaya koymaktadır.

Bir toplum ve devlet içinmillî birlik ve beraberlik “derin bölünmüş” topluma dönüşmenin önündeki enbüyük engeldir. Derin bölünmüş toplumlar “etnik, kültürel, dinî, ideolojikbakımlardan kendi siyasi partileri ve/veya çıkar grupları olan ve medyailetişim kanallarına sahip farklı alt kimliklerden müteşekkil toplumlaradağılmış bölünmüş toplumlar şeklinde tanımlanabilir. Bu tip toplumlarda gruparası köklü rekabet konuları ile uzlaşmadan uzak bir yapılanma söz konusudur.[7]Toplum artık atomize olarak kutuplaşarak merkezkaç alanlarda toplanmayabaşlamıştır. Bu nedenle bu alt toplum grupları arasında geçişkenlik olmadığıgibi siyasal şiddet ihtimali yükselmiştir ve/veya siyasal şiddet başlamıştır.Dolayısıyla toplumdaki alt toplumsal katmanlar birbirlerinden su geçirmezkaplar gibi ayrı dururlar. Böyle bir tehlike pek çok toplum için söz konusudur.Bu nedenle millî güç unsuru olarak millî birlik ve beraberlik akılcı biçimdetesis edilmeli ve topluma ilmek ilmek işlenmelidir. Milliyetçi HareketPartisinin “Geleceğe Doğru” alt başlıklı 2009 yılında ilan ettiği parti programındamillî birlik politikası;

“Ülkemizdeki yöresel vegeleneksel farklılıkları, millî hayatımızın zenginliği olarak telakki eden birinanç ve şuurla, tarih boyunca olduğu gibi tüm toplumsal renklerin hoşgörülübir tutumla, adalet ve özgürlük ile karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisindeortak hedeflere seferber edilmesini millî birlik ve bütünlüğümüzün teminatısayıyoruz.” [8]

ifadeleriyletanımlanmıştır. Burada MHP’nin toplumsal farklılıkları bütünleşme ve millîbirlik önünde engeller ya da derin bölünmüşlüğe yol açacak etmenler olarak görmediğitersine kolaylaştırıcılar olarak tanımladığı açıktır. Türkiye’nin uzunyıllardır terörle mücadelesi millî birlik ve beraberliğin ne kadar önemliolduğu ortaya çıkarmıştır. Bu meyanda Başbuğ Alparslan Türkeş’in “Milletler yabancı kuvvetlerin orduları vediğer maddi güçleri tarafından yok edilmeden önce, manevi ve fikir güçleritarafından esaret atına alınırlar. Böyle bir toplumun esir ve yok olması kesinhâle gelir.” sözlerinde millî birlik ve beraberliğin dağıldığı durumdanbahsetmektedir.

Toparlayacak olursak Dr.Devlet Bahçeli’nin “Terör Kıskacında Türkiye: Tarihî Uyarı!” kitabındavurguladığı gibi “Türk millî kimliğiyleoynamak, etnik kimlikleri okşayarak siyasi rant sağlamak ve bölücü terörünsiyasi gündemine ve hedeflerine hizmet edecek zorlamalar içine girmek,Türkiye’nin karşısına bir çıkmaz yol çıkaracaktır.”[9] Millîbirlik ve beraberliğimiz tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek dil ülküsünedayanmaktadır. Bu ülküye sahip çıkan; bu uğurda canlarını hiçe sayanşehitlerimiz ve gazilerimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni payidar kılmış ve Türkmilliyetçisi ve Ülkücü genç nesiller de Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidarkılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         [1] FarukAyın, “Atatürk ve Milliyetçilik”, AtatürkAraştırma Merkezi Dergisi, Cilt 14, Sayı 42, 1998, s. 769.

[2]Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, CiltI, TTK Yayınları, Ankara, 1989.

[3] SadıkTural, “Atatürk ve Milliyetçilik maddesi”, AtatürkAnsiklopedisi,https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ataturk-ve-milliyetcilik/, (25.03.2023,çevrim içi).

[4]Ömer Laçiner, “Artık "Millî Birlik ve Beraberliğe En Fazlaİhtiyacımız" Yok mu?”, Birikim,07.03.2018, https://birikimdergisi.com/haftalik/8771/artik-millî-birlik-ve-beraberlige-en-fazla-ihtiyacimiz-yok-mu,(25.03.2023, çevrim içi).

[5]“Derin devletten mafyaya: MHP'nin karanlık geçmişi”, Birgün, 25.11.2020,https://www.birgun.net/haber/derin-devletten-mafyaya-mhp-nin-karanlik-gecmisi-323804,(25.03.2023, çevrim içi).

[6]Devlet Bahçeli, Bir Hilal Uğruna:Milliyetçi Hareket Partisi’nin 40. Yılı, 2009, s.46,https://www.mhp.org.tr/dosya_indir.php?sub=gbkitap&id=3, (25.03.2023,çevrim içi).

[7]Gönül Tezcan, “Derinden Bölünmüş Toplumlarda Bölünmüş Sivil Toplum: ÇözümÖnerileri”, Dumlupınar ÜniversitesiSosyal Bilimler Dergisi, Sayı 59, 2019, s. 22

[8]Milliyetçi Hareket Partisi, Parti programı:Geleceğe Doğru, Ankara, 08.11.2009, s.23,https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/mhp_parti_programi_2009_opt.pdf,(25.03.2023, çevrim içi).

[9]Devlet Bahçeli, Terör KıskacındaTürkiye: Tarihi Uyarı!, Ankara, 2007, s.230, https://www.mhp.org.tr/dosya_indir.php?sub=gbkitap&id=8,(22.03.2023, çevrim içi).