11. 40. YILINDA MHP VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİ

07 Temmuz 2022 14:23 Prof. Dr.Abdurrahman KÜÇÜK
Okunma
1042
11.  40. YILINDA MHP VE TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİ

Prof.Dr. Abdurrahman KÜÇÜK

Giriş

Eğitim-öğretim;her milletin olduğu gibi Türk milleti için de en önemli ve en temel konulardanbiridir. Çünkü eğitim-öğretim, her şeyin temelidir ve insanların şekillenmeside aldığı eğitim-öğretim ile alakalıdır. Bundan dolayı her millet,eğitime-öğretime önem vermiş, kendine özgü sistemler oluşturmaya çalışmıştır.Kendine özgü “eğitim-öğretim sistemi”ni oluşturan ve çağı kendi değerlerinegöre okuyan, kendine özgü “millî model”i yerleştiren milletler varlığınısürdürüp gelişmeyi yakalayabilmişlerdir. Bu özelliğinden dolayı siyasette var olmakisteyen partiler de işe; her şeyin ona göre şekillendiğini kabul ettiğieğitimden ve eğitim-öğretimde önerdiği “sistem/modelden başlamışlardır.

MilliyetçiHareket Partisi de eğitimi-öğretimi Türkiye’nin önemli ve temel meselesi olarakgörmüştür ve görmektedir. Çünkü bütün sorunlar ve çözüm yolları eğitim-öğretimile doğrudan ilgilidir. Eğitimini-öğretimini kendi millî yapısına göreayarlayamayan ve kendi damgasını vuramayan milletlerin başka milletlerintaklitçisi olmaktan kurtulmaları ve atılım yapmaları mümkün değildir. Bununiçin “çağdaş medeniyete ulaşma”nın ve onu aşmanın “millîeğitim ve öğretim” ile ilişkili bulunduğunu bilen her siyasioluşumun eğitime-öğretime eğilmesi kaçınılmazdır. Bu durum, aynı zamanda millîbir görevdir. Her şey ihmal edilebilir fakat Türk insanının/Türk gençliğininyetişmesi ihmal edilemez, edilmesi de mümkün değildir. Çünkü Türk medeniyetinindünyaya damgasını vurabilmesi ve dünyaca tanınabilmesi gençliğin iyiyetişmesine bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. 21’inci yüzyılın istediğigençliği de yetiştirmek ancak kaliteli bir eğitim-öğretim ile mümkündür.

Türk gençliği/Türkinsanı için eğitim-öğretimin önemini her zaman takdir etmiş olan MHP; “TemelGörüşlerinde, PartiProgramları’nda ve Seçim Beyannameleri’nde bu konuya önemli yervermekle kalmamış, 1999 yılında ve 2007 yılında eğitim-öğretimle ilgili görüşve önerilerini kitaplaştırarak Türk kamuoyunun hizmetine sunmuştur.[1]

Bu konudaTürkiye’deki siyasi partiler arasında MHP ilk olma özelliğine sahiptir demekbir hakkın teslimi olacaktır. Çünkü MHP, 1998 Bütçesi’nden kendisine ayrılanpayın %15’ini AR-GE çalışmalarına, %15’ini de parti içi eğitim çalışmalarınaayırmıştır. MHP AR-GE’sinde 1997’den itibaren iki yıla yakın bir süre ile 500civarında akademisyen, uzman ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerininkatılımıyla Türkiye’nin hemen her konusu tartışılmış; “millî modele uygun çözüm önerilerini ihtiva eden20 civarında kitap bastırılıp Türk kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

Ben, burada,sadece MHP AR-GE çalışmalarından eğitim-öğretimle ilgili olanlarından özetolarak bahsetmek istiyorum. Başkanlığımda hazırlanan ve basımı yapılan “21’inci Yüzyılda Türk Millî EğitimSistemi” (Ankara 1999, 171 sayfa)  MHP’nin eğitim-öğretime verdiği önemi veönerdiği sistemi ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın üzerinden 4-5 yıllık süreningeçmesi ve önerilerinden bazılarının uygulama zemini bulması üzerine 2002yılından itibaren çalışmalar gözden geçirilmiş; gelişen ve değişen şartlar dadikkate alınarak yine başkanlığımda akademisyenlerden, uzmanlardan ve siviltoplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip çalışması ile“Türk Millî Eğitiminde Yeni Vizyon” (Ankara 2007, 110 sayfa) isimliçalışma hazırlanmıştır. Bu çalışmalarda A’dan Z’ye kadar Türk eğitiminin bütünmeseleleri değerlendirilmiş; Türk milleti’nin değerleri ve beklentileri dedikkate alınarak, çağı doğru ve Türkçe okuyarak, “Türk millî modeliolarak nitelendirilebilecek “eğitim-öğretimsistemiortaya konulmuştur.Hedef; Ulusal anlayışı yansıtan “millî modeli bularak Türk insanına en iyi eğitimi-öğretimi vermektir. MHPAR-GE olarak yaptığımız çalışmalarda; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temelinioluşturan “Türk milliyetçiliği felsefesi”dikkate alınmış, Atatürk’ten sonra zamanla hedefinden saptığı görülen felsefeyiyeniden canlandırmak için merhum Alparslan Türkeş’in başlattığı TürkMilliyetçiliği Hareketi’nde altı çizilen temel görüşler ve parti programlarıile seçim beyannameleri göz önünde tutulmuştur.

a.        Alparslan Türkeş’in Eğitim-Öğretim Anlayışı

MHP’nin Türkmillî eğitimi konusundaki görüşlerinin ve önerilerinin temelinde merhumAlparslan Türkeş’in öngörüleri, söyledikleri ve yazdıkları vardır. ÇünküTürkeş; siyasete atıldığı 1965 yılından itibaren Türk gençliğinin yetişmesine,iyi bir eğitim-öğretim görmesine ve “çağı aşmasına” önem vermiştir.Türkeş ile benim tanışıklığım, 1 Ağustos 1965 tarihinde CKMP Genel Başkanıseçildikten bir hafta sonra Erzurum’da yaptığı ilk miting ile başlamış vemünasebetimiz rahmetli olduğu güne kadar devam etmiştir. Bundan dolayı onun eğitim-öğretime,din ve kültüre verdiği önemi yakinen bilenlerden biriyimdir. Zaten o,görüşlerini ve hedeflerini “9 Işık”  ve  “TemelGörüşler” adıyla basılan eserlerinde ortaya koymuştur.

Türkeş’in eğitim-öğretimeönem vermesi; Atatürk’ün başlattığı hamlenin, vefatından sonra, yarım kalmasıve plansız programsız yürütülmesi ile yakından ilgilidir. Çünkü Atatürk, şusözleri ile hem millî eğitim işlerinin önemini hem de eğitim-öğretimdeyapılması gerekenleri özetlemiştir:

“En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancakbu suretle olur... Millî eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak birmilletin hayat mücadelesinde maddi, manevi bütün kuvvetlerinin artacağımuhakkaktır. Eğitim ve öğretimde uygulanacak metot, bilgiyi insan için fazlabir süs, bir hükmetme vasıtası veya medeni bir zevkten çok maddi hayattabaşarılı olmayı sağlayan pratik ve kullanılması mümkün bir vasıta hâlinegetirmektir. ”

Bu anlayışçerçevesinde Alparslan Türkeş de; millî eğitim sistemi ile ilgili olarak birülkenin kalelerinin fethedilebileceğini, ordularının muharebeyikaybedebileceğini ancak bir milletin gönlünün ve zihninin fethedilmedikçe oülkenin yenilmiş sayılamayacağını ifade ettikten sonra, Türkiye’deki eğitim-öğretiminplansız ve programsız olduğunu, milliyetçi bir gençlik yetiştirmekten uzak olduğunuve üzerine düşen hizmeti sunamadığını da vurgulamıştır. Bu vurgudan sonra millîeğitimde yapılması gerekenleri, okullaşmanın artması, üniversite şehirlerininkurulması, üniversitenin yaygınlaştırılması, “beyin gücü”yetiştirmek için imkânların seferber edilmesi, dinin bir ihtiyaç olarakgörülmesi ve gerçek anlamda okullarda öğretilmesi ve Kur’an-ı Kerim’in ortaöğretimkurumlarında okutulması gibi önemli bazı önerileri olmuştur.[2]

MerhumTürkeş, eğitim siyasetinin yanlışlığını ve yapılması gerekenleri şöyleözetlemektedir: “Uzun yıllardan beridevam eden yanlış eğitim siyasetinin diğer bir sonucu olarak bugün halkla aydınarasındaki damarlar tıkalı, bağlar kopuktur. Aydın halktan uzak, halk aydındanümitsizdir. Allah’ın bir lütfu olan aklın her şeyden üstün bir cevher olduğuhatırlanmalı ve millî eğitim ilim, iman, ahlak temellerine oturtulmalıdır.Unutulmamalıdır ki milletlerin gelişmesi ve mutluluğu; fertlerin beyin, kalp veruhlarını ilim, iman ve ahlak ile doldurmak suretiyle girişilecek hamlelere bağlıdır...”.[3]

Türkeş, eğitimplanının neye göre olması ve hangi özellikler taşıması gerektiğinin altını daşu cümleler ile çizmektedir:  “…Eğitim, milletimizin sosyal ve iktisadidurumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak Türkiye’yi en kısa zamanda kalkındıracakbir plana bağlanması lazımdır… Millî olmayan, millî kültür, millî karakter vemillî şuuru yaratmayan bir eğitim sistemi çağ dışı, zararlı, iflas etmiş bireğitim düzeninden başka bir şey olamaz. Bugün ülkemizde yürürlükte bulunaneğitim sistemi, maalesef böyledir. Ancak, ıslah edilmek istenen eğitimimizegetirilmek istenen ıslahatın millî şuur ve millî kültüre dayalı olduğunugörememenin ıstırabı içindeyiz... ”.[4]

MerhumTürkeş’ten sonra MHP Genel Başkanı olan Devlet Bahçeli de eğitime-öğretimebüyük önem verdiğini sözleri ve yaptırdığı çalışmalar ile göstermiştir. Bahçeli’nin şu sözleri buna sadece birörnektir:

“Eğitim sistemi, bilgi toplumunun gerektirdiğibilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahipteknoloji kültürü gelişmiş insanın yetiştirilmesini sağlayacak şekilde yenidenyapılandırılacaktır… Eğitim ve öğretimde imkân ve fırsat eşitliği sağlanacak,toplumun bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda eğitilmesiesas olacaktır.”

Gelişmelereaçık, çağı doğru ve Türkçe okuyan “millîmodel”de bir Türk millî eğitimi arzusu; Atatürk ile başlamış, Türkeş ilegeliştirilmiş ve Devlet Bahçeli ile olgunlaşmıştır. Bu arzu; MHP AR-GEçalışmaları ile ortaya konulmuş, parti programlarına ve seçim beyannamelerinegirmiştir.

b.   BaşlangıcındanGünümüze MHP’nin Eğitim-Öğretim Anlayışına Genel Bakış

Eğitim-öğretimebüyük önem veren ve onu Türkiye’nin tartışmasız en önemli meselesi olarak görenMHP; 1993 Parti Programı’nda, 1995 Seçim Beyannamesi’nde, 1996 Program Taslağı’nda,2000 Parti Programı ile 1999, 2002 ve 2007 Seçim Beyannameleri’nde bu konuyaönemli yer ayırmıştır. 1993 tarihli Parti Programı’nın İkinci Bölümü “MillîEğitim, Kültür ve Gençlik Politikasınaayrılmıştır. Millî eğitimde en önemli mesele olarak “maddi ve manevikalkınmayı sağlayacak olan ‘insan tipi’ni ve kadroları yetiştirmek” gösterilmiştir.Bu hedefe bağlı gençliğin yetiştirilmesi için ilköğretimden yükseköğretimekadar bir eğitim politikasının güdülmesi önerilmektedir. Öneriler arasında; ilköğretim,ortaöğretim ve yükseköğretim arasındaki kopukluğun giderilmesi, ilköğretiminzorunlu 8 yıl olması, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin ilkokuldanitibaren uygulamalı olarak devreye konulması, ortaöğretimin yenidenyapılandırılıp biri yükseköğretime, diğeri hem mesleğe hem de yükseköğretimehazırlamak üzere iki tip programın uygulanması ve “yabancı dille eğitim-öğretimyapılması”na son verilmesi vardır. Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması, bilgisayardestekli eğitime kısa sürede geçilmesi, öğretmen yetiştirme meselesinin elealınması/“öğretmen yetiştirme sistemi”nin geliştirilmesi ile öğretmenlikmesleğinin maddi ve manevi yönden cazip hâle getirilmesi, yükseköğretimin dünyave ülke gerçeklerine göre yeniden yapılandırılması hedefler arasındadır. [5]

1995 yılıSeçim Beyannamesi’nde de eğitime bir bölüm ayrılmıştır. Buradaki bilgiler 1993Parti Programı’ndaki bilgilerin özeti niteliğindedir. 1996 Program Taslağı’ndada eğitim ile ilgili birtakım görüşlere yer verilmiştir. Hazırlanan bu raporlarve görüşler çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi; Türk millî eğitim politikasınınhedefini “Millî kültürüne, tarihine,geleneklerine, milletinin bütün değerlerine inanan ve bunlara sahip çıkan,milletini yüceltmeyi ülkü olarak benimsemiş, kişilikli, hoşgörü sahibi,demokrat, toplumsal dayanışma ve bütünlük fikrine inanmış Müslüman Türk insanıyetiştirmek... ” olarak açıklamıştır.

MilliyetçiHareket Partisi, eğitim-öğretim konusundaki ilk planlı programlı çalışmalara1998 yılında başlamış ve başkanlığımda 200 kişilik bir uzman grubunun çalışmasısonucunda ortaya “21’inci Yüzyılda Türk Millî Eğitim Sistemi” adlı kitapçıkarılmıştır. Bu çalışmada Türk millî eğitiminin A’dan Z’ye kadar bütünmeselesi ele alınmış; 21’inci yüzyılda Türk milletini “lider millet” veTürkiye’yi “lider ülke” yapabilecek “millî model”de bir “eğitim-öğretimsistemi” ortaya konulmuştur. Bu kitapta önerilenlerin özeti 1999 yılı SeçimBeyannamesi’ne ve “yol haritasıniteliğinde olan MHP 2000 tarihli Parti Programı’na girmiştir. Program’ın “SosyalHedef ve Politikalar” ana başlığı altında “Eğitim ve İnsan KaynaklarınınGeliştirilmesi alt başlığı ile eğitim-öğretimkonusundaki temel ilkeler ortaya konulmuştur.[6]Burada eğitim politikasının temel amacı; “Türk milletine mensubiyetin gururve şuuruna sahip, manevi ve kültürel değerlerimizi özümsemiş, algılama veproblem çözme yeteneği gelişmiş, yeni gelişmelere açık, sorumluluk duygusu vetoplumsal duyarlılığı yüksek, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, girişimci,laik, demokrat, kültürlü ve inançlı nesiller yetiştirmek... ” şeklindebelirtilmiştir.[7]Hedeflenen neslin yetiştirilmesi ve Türk eğitim sistemi bu amaçlardoğrultusunda yeniden ele alınması gerekmektedir. “eğitim-öğretim sistemi”ndeyeni bir vizyon oluşturan MHP, bu konuda şöyle bir genel çerçeve çizmektedir: “Eğitim sistemi; bilgi toplumunun gerektirdiğibilgi ve becerilerle donatılmış, uluslararası rekabet yeteneğine sahip,teknoloji kültürü gelişmiş insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak şekildeyeniden yapılandırılacak, eğitimin altyapı ve insan gücü imkânları uluslararasıstandartlara yükseltilecektir.”[8]

Okul öncesi eğitiminyaygınlaştırılması; ilk aşamada ana sınıfının dâhil edilmesiyle (yani ilköğretime5 yaşını bitirip 6 yaşa girilmesi ile) zorunlu eğitimin 9, alt yapı hazırlıklarıtamamlandıktan sonra temel eğitimin (zorunlu eğitimin-öğretimin) 12 yılaçıkarılması; bilgisayar destekli “rehberlik” yoluyla öğrenci tanımatekniklerinin geliştirilmesi ve yetenek ağırlıklı değerlendirme yöntemleriyleetkin bir yönlendirmenin yapılması; 6 /7’inci sınıftan itibaren kabiliyetlerinortaya çıkarılması ve mesleğe yönlendirmeye yardımcı olunması amacıyla seçmeliderslere ağırlık verilmesi MHP’nin 21’inciYüzyılda Türk Millî Eğitim Sistemibaşlıklı kitabında yer almış; 1999 Seçim Beyannamesi’nde ve PartiProgramında Türk kamuoyuna açıklanmıştır. Programda; yabancı dille eğitime son verilmesi, fakat en az bir yabancıdilin iyi bir şekilde öğretilmesi (zamanla bir Doğu ve bir Batı dili) esasıbenimsenmiştir. Ortaöğretimde yeni bir yapılanmaya gidilmesi; Örgün ve YaygınMeslekî-Teknik Eğitime ağırlık verilmesi ve programların meslek standartlarınadayalı olarak yeniden düzenlenmesi, iş hayatı ile meslekî-teknik eğitimarasındaki iletişimin ve ilişkinin iyi bir şekilde kurulması da vurgu yapılan konulararasındadır. Eğitim-öğretimde fırsat ve imkân eşitliğinin/dengesinin kurulması,Türk milletinin bütün fertlerinin ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusundaeğitilmesi MHP’nin önem verdiği ve altını çizdiği hususlar arasındadır.

Günümüzdeüzerinde en çok konuşulan ve zaman zaman tartışma ortamına çekilen yükseköğretimve üniversiteler de MHP’nin daima gündeminde ve çözüm aramak için projelendirdiğikonulardan olmuştur. MHP; gençliğe yapılmış yatırımı, Türkiye’nin geleceğineyapılmış en önemli yatırım olarak görmekte; eğitim, sağlık, istihdam, sosyalgüvenlik ve serbest zamanlarının iyi bir şekilde değerlendirilmesi ile ilgilisorunlara çözüm bulunmasına öncelik vermektedir. Bundan dolayı MHP; Türk gençliğineiyi bir eğitim verilmesi yanında, herkese Yükseköğretimi de amaçlamaktadır.Nasıl bir yükseköğretim istendiği ve neler yapılması gerektiği genel hatlarıile şöyle ortaya konulmaktadır: “Üniversiteler; ülkemizin ihtiyaç duyduğuinsan gücünü yetiştiren, araştırma yaparak bilim ve teknoloji üreten, toplumsalgelişmeye önderlik eden, bilimsel yöntemlerle meselelere çözüm bulan, dünyaüniversiteleriyle yarışan eğitim kurumları hâline getirilecektir. Yükseköğretimsisteminin daha demokratik ve üretken bir yapıya kavuşturulması sağlanacak;öğrenci, kurum ve akademik kadrolar arasında iş birliği ve uyumu artıracakdüzenlemeler yapılacaktır.”

İlköğretimde ve ortaöğretimde etkili bir yönlendirmeye bağlıolarak, ortaöğretim başarısını ve ortaöğretimsonunda yapılacak değerlendirmeleri esas alan ve fırsat eşitliğini gözeten birsistem uygulanmak suretiyle Üniversite Giriş Sınavı’nın kaldırılmasıve herkesin yükseköğretim görmesi hedefler arasındadır. Her ile birüniversite, herkese yükseköğretim ve sınavsız yükseköğretim konusunda ilköneriler de Milliyetçi Hareket Partisine aittir. Bunların nasıl olacağı veiçinin nasıl doldurulacağı başkanlığımda hazırlanan “Türk Millî Eğitiminde YeniVizyon” (Ankara 2007) isimli çalışmada ortaya konulmuştur.[9]

MHPProgramı’nda; hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde Yaygın Eğitim’in hemimkân hem teknoloji bakımından geliştirilmesi, yaşı ve konumu ne olursa olsunisteyen herkese öğretim ve beceri kazandırma/meslek edindirme fırsatının sağlanması;engelli gençlerin eğitim alanlarının genişletilmesi ve eğitimlerinisürdürebilmeleri için gerekli altyapı ile teknolojik imkânların geliştirilmesi;üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin özel eğitim imkânlarındanyararlandırılması da yer alan eğitim öğretim konularındandır.

Milliyetçi Hareket Partisinin Türk millî eğitiminde ortaya koyduğu vebaşkaları tarafından alınarak altı doldurulamayan “En İlk’ler” şöyledir:

1- Millî modeldeA’dan Z’ye kadar, 0 yaşından 80 yaşına kadar herkesi kapsamına alan yeni bir “Türkmillî eğitim-öğretim sistemiönermesi ve şematik olarak sunması

2-Temel eğitim-öğretiminilk planda 9 yıl, altyapı hazırlıkları tamamlandıktan sonra 12 yıl olması

3-İlköğretime5 yaşını bitirip 6 yaşına girilince başlanması/ana sınıfının zorunlu eğitimedâhil edilmesi

4-Rehberliğeve yönlendirmeye önem verilmesi (Yönlendirmede sınıf öğretmeninin, rehberlikuzmanının, ailenin ve öğrencinin beraber kararı ile olması)

5-Yeteneklerin açığa çıkarılması ve kabiliyetlerine göre yönlendirilmesi için 6.sınıftan sonra seçmeli derslere yer verilmesi

6-Ortaöğretimde yeni yapılanmaya gidilmesi, okul türü yerine program türünün esasalınması

7-Meslekokullarının sınavsız yükseköğretime ve oradan ilgili fakültelere geçişininsağlanması

8- Meslek yüksekokulumezunlarına iş bulma imkânının sağlanması, meslek okulu veya meslek yüksekokulumezunlarını istihdam edenlere kredi imkânı ve vergi kolaylığı sağlanması gibiyollarla meslek okullarının cazip hale getirilmesi

9-Meslek yüksekokulumezunlarının gördükleri eğitim-öğretim süresine göre askerlik süresininayarlanması/kısaltılması

10- Altyapıile ilgili hazırlıklar tamamlandıktan sonra her ile en az bir üniversiteaçılması

11-Herkese yükseköğretimve sınavsız yükseköğretim imkânının sağlanması

12-Öğretim üyesiyetiştirilmesinde Türkiye üniversitelerinin esas alınması ve köklü geleneğiolan üniversitelerden bir veya ikisinin bu konuya tahsis edilmesi

13-Üniversitelerinönündeki yığılmaları önlemek için, eğitim öğretimin kalitesi de dikkatealınarak, köklü geleneğe sahip, fiziki mekân ve öğretim üyesi bakımındanyeterli üniversitelerin tam kapasite ile çalışmalarının teşvik edilmesi

14-Öğrencimerkezli eğitime öğretime geçilmesi

15-İlköğretimin bir birinin devamı olacak şekilde “iki kademeli” hâle getirilmesi

16-İlköğretimde seçmeli dersler arasına bağlama dersinin konulması

17-Ortaöğretiminaltyapı eksikliklerinin kısa zamanda tamamlanarak zorunlu eğitime dâhiledilmesi ve zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması; ortaöğretimin 3+1sistemine göre yeniden yapılandırılması

18-Ortaöğretimde,din kültürü ve ahlak bilgisi ders programları, ergenlik dönemi gencinin ilgi,istek ve ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi; programların her kesimin ihtiyaçve beklentisine cevap verecek şekilde yeniden ele alınması

19-Kur’an-ıKerim ve Türkçe Anlamı’nın seçmeli ders olarak okutulması

20-Öğretmenlerinbaşarılarına göre değerlendirilmesi, görevde yükselmelerde ve ücretartışlarında başarının dikkate alınması

21-Okullarınınaktif ve tam kapasite çalışması, öğrencilerin yetişmesinde okulların esasolması ve bu yolla öğrencilerin dershanelere bağımlı olmasının önlenmesi.Dershanelerin de Devlet tarafından desteklenerek okul statüsüne kavuşturulması

22-Öğrencilerinbütün sınıflardaki başarılarının esas alınarak “sınavdan sınava koşmaktankurtarılması” ve bu işi adil bir şekilde yönetecek “Merkezî ÖğrenciDeğerlendirme Birimininkurulması

23-Bilgisayardestekli eğitim-öğretime geçilmesi ve yaygınlaştırılması

Sonuç

Türk millî eğitimindesorun olarak görülen bütün konulara Türkiye ve dünya gerçeklerini dikkatealarak “masaya yatıran vekalıcı çözüm üreten tek ve ilk parti MHP denilirse bir hak teslim edilmişolacaktır. Yukarıda bir kısmını maddeler halinde verdiğimiz konulara, altınınnasıl doldurulacağı ve projeleri ile kitap ve/veya rapor olarak sunan ilk partide bana göre MHP’dir.

Günümüzdeişbaşındaki yönetimin Türk kamuoyuna proje diye sundukları konuların büyük birkısmının sahibi ve müellifi de MHP’dir. Bundan dolayıdır ki projeler ya yarımkalmış veya istenildiği gibi uygulanamamıştır. Çünkü her önerininaltının/içinin nasıl dolacağını ancak üzerinde yıllarını vermiş müellifibilmektedir. Kamuoyuna sunulan önerilerin bazısının formülü verilmediği içinuygulamak isteyenler altını/içini doldurmakta başarısız olmuşlardır. Bu çeşitprojelerin verimli olarak uygulanması; asli sahibine/müellifine iktidarverilmesi ile ancak mümkündür.[1]        Bk.  YirmibirinciYüzyılda Türk Millî Eğitim Sistemi, MHP (AR-GE) Yayınları, Ankara 1999. MHP AR-GE Sosyal Araştırma Grubutarafından hazırlanıp Türk kamuoyunun hizmetine sunulan bu Kitapta; 171 sayfaiçerisinde, Türk Millî Eğitimi’nin A’dan Z’yekadar bütün meselesi ele alınmış, sorunlar tartışılmış,çözüm yolları ortaya konulmuş ve “Millî Model”de yeni bir Eğitim-ÖğretimSistemi önerilmiştir. Önerilen bu sistem, şematik hâle getirilip Türk kamuoyunungörüşüne sunulmuştur.

[2]       bk.. Alparslan Türkeş, Temel Görüşler, İstanbul 1975,109-116; Alparslan Türkeş, Ahlâkçılık, Ankara 2000, 81-84.

[3]       Türkeş, Temel Görüşler, 109-110.Ayrıca bkz. Alparslan Türkeş, İlimcilik, Ankara 2000, 58-63.

[4]       Türkeş, Temel Görüşler, 111-115; Türkeş, İlimcilik, 50.

[5]        Milliyetçi Hareket Partisi Programı, Ankara 1993,20-25.

[6]        bk. Milliyetçi Hareket Partisi Programı, Ankara 2000,69-74.

[7]        Parti Programı, 69-70.

[8]        Parti Programı, 70

[9]        Bkz. Türk Millî Eğitiminde “Yeni Vizyon”, MHP( AR-GE)Eğitim, Kültür ve Sanat Grubu Raporu, Ankara 2006, 69-85.