TÜRK CİHAN DEVLETİ ÜLKÜSÜ VE VİZYONU

15 Eylül 2023 15:02 Nihat YAZAR
Okunma
468
TÜRK CİHAN DEVLETİ ÜLKÜSÜ VE VİZYONU

TÜRKCİHAN DEVLETİ ÜLKÜSÜ VE VİZYONU

NihatYAZAR

Hiç kuşkusuz Ülkücü- Milliyetçi Hareketinen önemli varlık sebeplerinden biri ve nihai hedefi Türk cihan devletinininşaasıdır. Başka bir ifadeyle “Türk cihan hâkimiyeti ülküsü”nüngerçekleşmesidir. Ülkücü Hareketin banisi Başbuğ’umuzdan bugüne Milliyetçi-ÜlkücüHareketin bütün görüş ve eylemleri, kimi zaman canı pahasına ortaya koyduğuamansız mücadele, yürüttüğü politikalar ve ortaya koyduğu hedefler hep bu ülkününgerçekleşebilmesine temel teşkil edecek, bu hedefe basamak olacak mahiyetteolmuştur.   Özellikle şunun altını çizmekgerekir ki Ülkücü-Milliyetçi Hareketin ve de tarih boyu Türk milletinin “cihanhâkimiyeti” anlayışında asla haksızlığa, hukuksuzluğa, zulme, sömürüye ve başkamilletleri ötekileştirmeye ya da baskı altına almaya yer yoktur! Tam tersinecihan hâkimiyetinden muradımız sömürü düzeninin son bulduğu, hakkın, hukukun,adaletin hâkim olduğu bir dünya nizamıdır. Nizamıâlem ülküsü diye de ifadeettiğimiz hâkimiyet mefkûremiz; dünya nimetlerinin ve zenginliğin eşitpaylaşıldığı, açlığın, yokluğun, sefaletin son bulduğu, hakkın haklıya teslimedildiği, huzurun, barışın, hoşgörünün hâkim olduğu bir dünya nizamıdır. Yinekastettiğimiz; insanların inançlarından, kökenlerinden, renklerinden dolayıötekileştirilmediği, insan onur ve haysiyetinin her şeyden üstün tutulduğuerdemli bir dünya düzenidir.   

Rahmetli Başbuğ’umuz Türk cihan hâkimiyetiülkümüzden neyi amaçladığımızı, nasıl bir dünya düzeni istediğimizi ve bununasıl gerçekleştirebileceğimizi açık bir şekilde şöyle ifade etmiştir:

"Biz her şeyden evvel hakka, adaletesaygılı ve hakkın, hukukun hâkim olacağı bir toplum düzeni istediğimiz gibi,hakkın, hukukun ve adaletin gölgesiz bir şekilde hüküm süreceği bir dünyanizamı kurulmasını da istemekteyiz. Bütün milletlere, bütün insanlara sadecehak, hukuk ve adalet esasları ile muamele sağlayacak münasebetleri bu esasagöre yönetecek bir düzenin kurulmasını istemekteyiz. Böyle bir düzeningelmesini dilemekteyiz. Fakat bizim bu iyi niyetlerimiz, bu iyi dileklerimiz,bugün yeryüzünde hükmünü icra etmekte olan hak kuvvetlinindir ilkesinideğiştirmeye yetmemektedir. Bunu değiştirebilmemiz için de millet olarak bizimgüçlü, sözünü gerektiği zaman her yerde kabul ettirebilecek bir varlık hâlinegelmemizle ancak mümkün olur.”

Rahmetli Başbuğ’umuzun da altını çizdiğigibi bizim bu ülkümüzü gerçekleştirebilmemiz her şeyden önce Türkiye ve Türkmilleti olarak güçlenmemiz, bölgesel ve küresel bir güç hâline gelmemizlemümkün olacaktır. Bilge Lider’imiz, Genel Başkan’ımız Sayın Devlet Bahçeli tamotuz yıl önce bu gerçeği görmüş ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket başta olmak üzereTürk milletinin önüne "2023 Lider Ülke Türkiye" hedefini koymuştur.Şükürler olsun ki Bilge Lider’imizin koyduğu bu hedef Cumhur İttifakıylabirlikte devletimizin resmî politikası hâline dönüşmüştür. Cumhuriyet’imizinikinci yüzyılını kucaklamaya hazırlandığımız bugünlerde, yani Sayın GenelBaşkan’ımızın yıllar öncesinden hedef olarak ortaya koyduğu 2023 yılında çokdaha güçlü bir Türkiye'ye kavuşmuş olmanın, sözü dinlenir bir Türkiye'ye sahipolmanın, bölgesinde ve dünyada oyun kurucu bir Türkiye'ye ulaşmış olmanın haklıgururunu yaşıyoruz. Yine Atatürk'ün, Başbuğ’umuzun ve bütün Türkçü-milliyetçilerinen büyük hayallerinden biri olan Türk birliğine giden yolda Türk DevletleriTeşkilatının kuruluşunun heyecanını yaşıyoruz. Daha da önemlisi Türk cihandevleti ülkümüze her zamankinden daha çok yaklaştığımıza ve bu ülkümüzünmutlaka gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz. Hiç kuşkusuz bu inancımızın ete kemiğebürünmüş ve somutlaşmış hâli 2053-2071 Vizyonu ve nizamıâlem ülküsünün Cumhurİttifakının temel hedefi ve devletimizin resmî politikası hâline dönüşmüşolmasıdır. 2053 yılında dünyanın en güçlü devletlerinden biri olacağımıza, 2071yılında ise “cihan devleti” ülkümüzün hayat bulacağına yürekten inanıyoruz. YineCumhuriyet’imizin ikinci yüzyılının Türk ve Türkiye Yüzyılı olacağından dazerrece kuşku duymuyoruz. Türk cihan devletinin gerçekleşmesi, nizamıâlem ülküsününhedefine ulaşması en az Türk milleti kadar, bütün mazlum milletlerin ve bütüninsanlığın da kurtuluşu olacak!