MHP‘NİN MEDENİYET TASAVVURU KAPSAMINDA 2023 VİZYONU

20 Şubat 2023 10:50 Fatih OĞUZ
Okunma
732
MHP‘NİN MEDENİYET TASAVVURU KAPSAMINDA 2023 VİZYONU

MHP‘NİNMEDENİYET TASAVVURU KAPSAMINDA 2023 VİZYONU

FatihOğuz

 

Henüz tarih bakımındankesinleşmeyen lakin 2023 yılında yapılacağı kesin olan Cumhurbaşkanlığı seçimiile bağlantılı Türk siyasetinde hareketlilik gün geçtikçe ivme kazanmakta. Doğalolarak bu hareketlilik içerisinde bazı konu başlıkları gözden kaçabiliyor.Önemli bulduğum bir hususu “MHP’nin 2023 Lider Ülke Türkiye Vizyonu” kapsamındadeğinmek istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın DevletBahçeli MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayının açılışında yapmış olduklarıkonuşmada beş stratejik hedeflerden bahsetmişti[1]. Bununilki “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine, daha yerinde bir ifadeyle, Türk TipiBaşkanlık Modeline sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmetetmek”; ikinci olarak “sivil, geniş katılımlı, herkesi kapsayan, yeni yönetimsisteminin ruhuna ve dokusuna müzahir bir Anayasa ile tahkim ve takviyeedilmesi”; üçüncü olarak “çalışan, üreten, ruh kökümüzden beslenen, manevi vemoral değerlerimizle eklemlenen yeni, yerli ve millî bir ekonomik sisteminihyası ve inşası”; dördüncü olarak “Cumhur İttifakının varlığı içinde terörleamansız mücadeleye, son terörist, son kanlı silahıyla ele geçirilesiye kadardestek vermek, Türk milletini bu şiddet ve dehşet sarmalından çekip çıkarmak”ve “milli güvenliğimiz; komşu ülkelerin sayısı ve sınır uzunluklarının değişimiile sahip oldukları siyasi amaç ve diplomatik araçlara göre güç kazanıp ya dakaybetmelerinden doğrudan etkilenmektedir. Bu nedenle hem ülkemizde hem de küreselve bölgesel zeminde diyalog, barış, huzur, sükûnet ve istikrar beşincistratejik hedef” olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere MHP 2023 vizyonunu beştemel üzerine kurmuş. Belirlediği beş temel ile ilgili düşüncelerini veönerilerini bilim ve uzman kişilerin katılımı ile geniş kapsamlı çalışmalaryaptığını ve bunu da zaman zaman kamuoyu ile paylaştığını görüyoruz. 2023vizyon doğrultusunda meseleleri izhar özetlerle halka ulaştırmak için bölgeselmitingler düzenleyerek kullanılan “Aday Belli, Karar Net” sloganı kadarhedefleri belli ve düşünceleri net. Belirginlik siyasetin en önemlidayanağıdır. Özellikle dönüm noktası diyebileceğimiz günler ve olaylar içinbelirgin olmak siyasetin varlık hâlidir. MHP’nin bu kararlı siyaset anlayışıonun köklü kurumsal tecrübesinin ve şuurlu gelecek tahayyülünün yansımasıdır.

Küreseleksenli gelişmelere baktığımızda keskin manevralara tanık oluyoruz. İçindeyaşadığımız çağ bu keskin manevraların oluşturduğu kompleks karşısındaomuzlarında taşıdığı yeni bir çağa geçiş yapmanın zorunluluğu ile tümzorlukları ve krizleri ayırt etmeden açığa çıkaracaktır.

Heryeni çağ beraberinde; geçmişin tecrübe tortularını dikkate alarak yeni biralgı, yeni bir fikir, yeni bir felsefe, yeni bir moral, yeni bir etik, yeni birstrateji, yeni bir misyon, yeni bir vizyon, yeni bir münakaşa ve yeni biruzlaşı fenomeni getirmekte. Bunu fark eden ulus veya ülkeler küresel alandaetkin bir pozisyona erişmeleri söz konusudur. Etkin pozisyona erişen ulus veyaülkeler fenomenlerin merkezine hangi töze yer verirlerse o töz etrafındamedeniyet etkileşimi tüm katmanlara tesir edecek olan geniş daireleroluşturacaktır.

Milliyetçi-ÜlkücüHareketin Lideri Sayın Devlet Bahçeli yeni çağın zorunluluklarını hem ulusalhem de uluslararası denklem üzerinden gören, sezen ve bununla da yetinmeyipiddiasını ülkü çerçevesi içerisinde akılcı ve gerçekçi önerilerle stratejikhedefler koymayı başaran bir liderdir. Bu bakımından 21 Haziran 2022 tarihliTBMM Grup Toplantısında yapılan konuşma çok önemli[2]. Yukarıdabahsettiğimiz medeniyet etkileşimi meselesine ışık tutan kısım şu şekildedir: “Dünyakapsayıcı bir vizyona; adil, barışçıl, insani ve vicdani politikalara âdetamuhtaçtır.

Çokyiyenle hiç yemeyenin, çok kazananla hiç kazanmayanın yan yana yaşadığı küreselsosyopolitik yapıyla küresel ekosistemin sürdürülebilirliği nihayetinde birsınıra dayanmıştır.

(…)

İnsanlığınekonomik ve siyasi temelde yeni bir vizyona ihtiyacı vardır ve bu ertelenemezboyuttadır.

(…)

Uyuklayanbir bakışla altımızdan kayıp giden bir dünyayı seyretmemiz sorumlulukanlayışımızla ters düşecektir.

Aynıanda hem millî duruş gösterip hem de evrensel gelişmelerin seyrini analizetmemiz gerekmektedir.

Çünkübu dünya bizim de dünyamızdır.

Devekuşu gibi başımızı kuma sokmamız düşünülemeyecektir.

Pergelinsabit ucunu başkent Ankara’ya koyarak 360 derecelik bir açıyla yerküreyikavramamız zaruridir.

(…)

Bizyeryüzünde unutulmuş bir savaşın kayıp askerleri değiliz. İrademizle,bilgimizle, tarihî müktesebatımızla, kültür hazinemizle, yeni bir dünyayı tahayyüleden cesaretimizle her meseleye ölü noktasından değil, can alıcı noktasındanbakacağız.”

Milliyetçi-ÜlkücüHareketin Lideri Sayın Bahçeli 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonunu Türkiye’ninkalkınması ile sınırlı tutmuyor aynı zamanda küresel gelişmelerinin de adil,barışçıl, insani ve vicdani eksen üzerinden hareket etmesine bağlıyor. MHP’ninmedeniyet tasavvuru ilga üzerine değil ihya ve inşa üzerine kurulu olduğunukurumsal hafızası olan parti programlarından, parti çalışmalarından,projelerinden ve imkân dâhilinde Meclis ve hükûmet çalışmalarında sağladıklarıkatkılardan görüyoruz. 

Buradançıkaracağımız sonuç şu: MHP’nin kurumsal varlığı hem Türkiye hem de dünya ileaynı nirengi noktalara sahip olması nedeniyle ortaya koyduğu vizyon sadecepartilerüstü değil aynı zamanda çağın hareket ve zihin alanını kapsayan biriradenin teşekkülü.