MİLLİYETÇİLİK MİLLETİNE KARA SEVDA İLE BAĞLANMAKTIR, BİNLERCE YILLIK MİRASI YÜREKLERDE TAŞIMAKTIR!

15 Eylül 2023 14:56 Dr.Nasrullah UZMAN
Okunma
542
MİLLİYETÇİLİK MİLLETİNE KARA SEVDA İLE BAĞLANMAKTIR, BİNLERCE YILLIK MİRASI YÜREKLERDE TAŞIMAKTIR!

MİLLİYETÇİLİK MİLLETİNE KARA SEVDA İLE BAĞLANMAKTIR, BİNLERCE YILLIKMİRASI YÜREKLERDE TAŞIMAKTIR!

Doç. Dr. Nasrullah UZMAN*

 

“Biz milliyet fikirlerini tatbikte çok gecikmiş ve çokilgisizlik göstermiş bir milletiz. Bunun zararlarını fazla faaliyetle telafiyeçalışmalıyız. Çünkü tarih, hadiseler ve müşahedeler, insanlar ve milletlerarasında,hep milliyetin hâkim olduğunu göstermiştir. Özellikle bizim milletimiz, milliyetiniihmal edişinin çok acı cezalarını çekmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki çokçeşitli toplumlar hep millî inançlara sarılarak, milliyetçilik idealininkuvvetiyle kendilerini kurtardılar. Biz ne olduğumuzu, sopa ile içlerindenkovulunca anladık. Kuvvetimizin zayıfladığı anda bizi hor ve hakir gördüler.Anladık ki, kabahatimiz kendimizi unutmuş olduğumuzmuş.”

Mustafa Kemal Atatürk

Türkiye’nin KurucuLideri Mustafa Kemal Atatürk, “Tarih dersalınmadığı sürece tekerrürden ibarettir.” gerçeğinden hareketle azizmilletimizin yeniden bir varoluş mücadelesi vermek zorunda kalmaması içintarihe not düşmüş ve Türk milletinin, Türk milliyetçiliğinden uzaklaşması hâlindebir beka problemi ile karşı karşıya kalacağını belirtmiştir. Bu yüzden mensubuolmaktan övündüğü aziz Türk milletinin özünü/kendini unutmaması ve Türkmilliyetçiliğini ihmal etmemesi gerektiğini vasiyet etmiştir.

Atalarımızın,bedelini canlarıyla ve kanlarıyla ödediği öz yurdumuzda birileri ısrarla“Türk’üm.” demekten imtina ederken, “Türk’üm.” diyenleri hakir görürken, Türk milliyetçisiolmayı suç, ayıp, yasak, yanlış olarak telakki etmeye çalışırken;Milliyetçi/Ülkücü Hareketin mensupları, Türk milliyetçiliğinin kalpgâhıMilliyetçi Hareket Partisinde Atatürk’ün emaneti ve Türkiye’nin kurucufelsefesi olan Türk milliyetçiliği bayrağını gururla dalgalandırıyorlar. Türkmilliyetçileri, tarihî zafer, şan ve şeref dolu Türk milletinin mensubuolmaktan onur duyuyorlar ve mensubu oldukları aziz Türk milletine hizmet etmeklede övünüyorlar. Zaten Milliyetçi/Ülkücü Hareketten de başka türlüsü beklenemez.Kişinin kendi ailesini sevmesi ne kadar doğal ve içten ise, mensubu olduğumilleti sevmesi de o kadar doğal ve içtendir. Kişinin mensubu olduğu milletisevmesi kadar, vatandaşı olduğu ülkenin bekası için çalışması kadar daha doğalne olabilir? Biz Türk’üz, doğal olarak da Türk milliyetçisiyiz…

Bu durumuruhlarını ABD’ye, AB’ye, Rusya’ya, Çin’e, İsrail’e ve bilumum ecnebi devletleresatanların ve Türkiye’ye saldırdıkça sahiplerinden aferin almayı umanlarınanlamasını beklemiyoruz. “Hepimiz Ermeni’yiz.” diye haykırırken söz konusuTürklük olunca “üç maymun”u oynayanların anlamasını da beklemiyoruz.Türkiye’nin kırmızı çizgilerini, yeşil dolara boyamaktan imtina etmeyenlerin deanlamasını beklemiyoruz. Tüm varlığımızla ülkemizin kurucu ideolojisi olan Türkmilliyetçiliğini benimsiyor, Milliyetçi/Ülkücü Hareketin her ferdi gibi Türkmilliyetçisi olmakla övünüyoruz.

Bizimmilliyetçiliğimizin, sizlere dert olduğunu da biliyoruz! Nasıl ki Atatürk vesilah arkadaşları, Millî Mücadele Dönemi’nde Hınçak, Taşnaksütyun, Rum Pontus,Mavri Mira, Kürdistan Teali Cemiyeti, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, İngilizMuhipleri Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti gibi bölücü, yıkıcı, mandacı,zararlı ve şahsi çıkarlar için kurulan cemiyetler ile mücadele ettiyse; bizlerde Milliyetçi Hareket Partisinin Koruyucu Lideri Dr. Devlet Bahçeli’ninliderliğinde sizlerle mücadele ediyoruz. Bu mücadeleden ölmek var, dönmek yok! Kendisiniİngiliz hisseden İngilizci, Rus hisseden Rusçu, Çin hisseden Çinci, Amerikanhisseden Amerikancı, terörist hisseden Apocu olsun. Biz Türk’üz dolayısıyla da Türkmilliyetçisiyiz. Türk milliyetçiliği birleştiren,yakınlaştıran, kucaklayan milliyetçiliktir. Milliyetçi HareketPartisinin Kurucu Lideri Başbuğ Alparslan Türkeş’in ifadesiyle “Türk milliyetçiliği, Türk milletine karşıbeslenen derin sevginin ifadesidir. Kalbinde başka bir ırkın gururunu taşımayanve kendisini samimi olarak Türk hisseden ve Türklüğe adayan herkes Türk'tür.Biz; Türk milletine mensup olduğumuza göre, bu milletin içinden çıkmış insanlarolduğumuza göre, elbette ki kendi milletimize karşı derin bir bağla bağlıolacağız ve bu milletin yükselmesi için, bu milletin haklarını daima her çeşittesirlerden uzak, her şeyin üstünde bulundurulması için çalışmayı görevtanıyacağız. İşte bu sebeplerden dolayı bizim milliyetçiliğimiz, Türk milletinekarşı duyulan derin, köklü bir sevgi ve Türk milletinin içinde bulunduğu müşküldurumdan bir an önce, en modern uygarlığın en ön safına geçirilmesini sağlamakduygusundan kuvvet alır. Milliyetçiliğimiz başkalarına karşı kin, garez duygularıylabeslenmez. Demek ki, Türk milliyetçiliği, Türk milletine karşı duyulan derinsevgi, bağlılık ve onu güç durumdan, baskıdan uzak, şerefiyle yaşayan,müreffeh, mutlu ve modern uygarlıkta en ön safa geçmiş bir hâle getirmek isteğive bu isteğin yarattığı duygudur. Birinci prensibimiz olan milliyetçiliğimizinözet olarak tarifi budur.”

BaşbuğAlparslan Türkeş’in sınırlarını çizdiği bu anlayışı, MHP’nin Koruyucu LideriSayın Devlet Bahçeli pekiştirmiş ve Milliyetçi/ÜlkücüHareketin her bir ferdinin ruhuna şu sözlerle işlemiştir: “Milliyetçilik, milletine kara sevda ilebağlanmaktır. Milliyetçilik, binlerce yıllık mirası yüreklerde taşımaktır.Milliyetçilik, yok olduğu sanılan bir coğrafyadan yeniden doğmaktır. Ve ihtiyaçolduğunda da ölüm karşısında imtihan olmaktır. Milliyetçilik, Orta Asyabozkırlarına kadar uzanan ulu bir çınardır, Milliyetçilik, Mete'dir, SelçukBey'dir, Yavuz'dur, Atatürk'tür. Sabırdır, çiledir, inançtır, çelikten biryürektir. Milliyetçilik, Ziya Gökalp’tır, Atsız'dır, Türkeş'tir. Nene Hatun,Antepli Şahin, Sütçü İmam'dır. Milliyetçilik, Köroğlu'dur, Pir Sultan'dır,Baki'dir. Yesevi'dir, Yunus'tur, Hacı Bektaş'tır. Milliyetçilik Malazgirt'tir,Mohaç'tır, Sakarya'dır, Osman Beydir, Yıldırımdır, Fatih'tir. Milliyetçilik,gurbetteki Çolpan'dır, Vahapzade'dir. Milliyetçilik, semahtır, halaydır,horondur, bardır, zeybektir, seğmendir, Yiğit Dadaş’tır.”

Lider DevletBahçeli’nin ifadesiyle Türk milliyetçiliği kafatasçı ve ayırıcı değil; bütünleştiricive birleştiricidir. Her türlü sınıf ve mezhep kavgasına karşıdır. Saldırgandeğil barışçıdır. Türk milletine karşı beslenen derin sevginin ifadesidir.Ortak bir geçmişin ve ortak bir ülkünün adıdır. Kendisini Türk milletinin birmensubu kabul eden herkesi kardeş sayan bir anlayıştır. Bu yüzden bir cazibe veçekim merkezidir. Bu şuurla Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yüzyılında olduğu gibiikinci yüzyılında da Türk milliyetçiliği bayrağını gururla dalgalandıracağız.Ne mutlu Türk’üm diyene!* Bu yazı 8 Şubat 2007 tarihindehttps://www.ulkuocaklari.org.tr isimli İnternetsitesinde yayımlanançalışmanın güncellenmiş hâlidir. AnkaraHacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü E-posta:nasrullah.uzman@hbv.edu.tr.