Başbuğ’dan Bilge Lider’e: Koruyucu “Devlet” Lideri

08 Temmuz 2023 11:15 Dr. Öğr. ÜyesiAybüke YALÇIN
Okunma
520
Başbuğdan Bilge Lidere: Koruyucu “Devlet” Lideri

Başbuğ’danBilge Lider’e: Koruyucu “Devlet” Lideri

Dr. Öğr. Üyesi Aybüke YALÇIN*

 

Yerlerin ve göklerin sahibi olanAllah’a hamdüsenalar olsun…

 

MerhumBaşbuğ der ki;

“Allahbirdir, tektir, birliği sever. Birlik olan yerde bereket, kutsiyet vardır. Tüm teşkilatımızdadaima arkadaşlarımız arasında samimi kardeşlik, el birliği, gönül birliği, iş birliğiistiyorum. Birliği bozucu, birliğe zarar verici, ikiliğe yol açıcı davranışlarıhiçbir zaman kabul edemem, tasvip edemem.”

Nemutlu bize ki!

Başımızda,Ziya Gökalp’ın duyuş ve dokunuşu ile sistemleşmiş, Gazi Mustafa KemalAtatürk’ün tasarruf ve tercihiyle devletin kuruluş temeli olarak tezahür etmiş,sonrasında Başbuğ’un marifetiyle bir hareket biçimi alarak millî varlıklabuluşmuş Türk milliyetçiliğini yaşayan ve yaşatan, emaneti devralan, Türk dünyasınınyol başçısı, Türk-İslam ülküsünün yılmaz savunucusu, mazlumun umudu, bizi birtutan Bilge Lider’imiz Sayın Devlet Bahçeli var…

Nemutlu bu ülkeye ki!

Tekuğraşı, tek isteği Türk devletinin birliği, bütünlüğü ve devamlılığı olan bir“Devlet” evladı var…

Nemutlu!

Çünkübüyük davalar büyük hedefleri olan, fedakâr, gayretli, önceliği kendi olmayan davainsanlarının omuzlarında yükselir ve hak ettiği mevkilere bu şekildetaşınabilir. Başbuğ’dan sonra Türk milliyetçiliği davasının bayrağını devralanBilge Lider Sayın Devlet Bahçeli, ülke birliği ve geleceği açısından omuzlarınaağır sorumluluklar alma cesaretini göstermiştir. Ülkücü doktrinin kutsalı olandevlete, bayrağa ve millete sahip çıkma cesareti ve isteği herkesin harcıdeğildir.  

Literatürdelider, belirlediği bir amaç doğrultusunda hedefe kitlenen ve fikirleri ilekitleleri etkileme, peşinden sürükleme, yönlendirme cesaretine ve marifetinesahip vizyoner kişi, olarak tanımlanır. Fakat lider ve liderlik kelimelerle,ifadelerle tam olarak açıklanamayabilir, anlaşılamayabilir. Çünkü davalarfarklılaştıkça liderlik türleri de farklılaşır. Farklı durumlar farklı liderliközellikleri gerektirir, dolayısıyla tek bir anlama tek bir ifadeyesıkıştırılamayacak kadar zor bir kavramdır. İnsanların var olduğu andanitibaren insanoğlunun doğası gereği her zaman hiyerarşik bir ilişki oluşturulmaihtiyacı hissedilmiştir. Farklı biçimlerde kendini gösteren liderlik kavramınıbilimin ele alması ile birlikte literatürde pek çok farklı tanımlamayapılmıştır. Liderlik kavramı içinde bulunulan ortam koşullarını, liderlikyapılan süreci, liderin sahip olduğu kişisel özelliklerini dikkate alarakfarklı liderlik tarzları ortaya çıkmıştır. Bunlar “Otokratik Lider”, “Tam Serbesti Tanıyan Lider”, “Demokratik Lider”, “KarizmatikLider”, “Dönüşümcü ve Etkileşimci Lider” ve “Koruyucu Lider” olarak kategorize edilebilir. Literatürdeki tanımlara bakıldığında Sayın Devlet Bahçeli’yiherhangi bir liderlik kalıbının tek başına ifade edemediğini görmekteyiz. Sahipolduğu misyon, vizyon ve evlatları tarafından düşüncelerinin, fikirlerinin veişaret ettiği noktaların sorgusuz sualsiz doğru olarak kabul görmesi sebebiyle karizmatiklider, inançlarına, değerlerine ve geleneklerine olan bağı vekorumacılığı, mevcut yapının temel değerlerinin devamının sağlanması, emanetaldığı yapıyı çizgisinden çıkarmadan devamlı ileriye götürmesi ile koruyuculider tarzını yansıtır diyebiliriz.

Milliyetçi-Ülkücü Türk gençleri olarak;bizler için ise lider, ülkesinin zor zamanlarında evlatlarını gölgesinde toplayarak dalgalı sularasürüklenmesine izin vermeyendir[1], devletine vemilletine koşulsuz bir bağ ile ülkesinin bekası için kendini ve partisini bir kenarakoyarak önce ülkem ve milletim diyendir. Lider tanımlara göre “kitleleri”peşinden sürükleyen, bizlere göre ise “evlatları” ile yürüyen, “evlatlarına”yol gösterendir.

Lider tutarlı olandır…

MustafaKemal Atatürk, Türk milletinin başına gelenlerin temel sebeplerinden birinin,kendi benliğinden uzaklaşıp kendi varlığını unutma gafletine düşmesi olduğunubelirtmiş ve Türklüğün bekası için bu manada bir uyanışın elzem olduğunu ifadeetmiştir. Dolayısıyla lider, dünü ile bugünü tutarlı olan, idealleri,hedefleri, inançları değişmeyen zamana ve koşullara göre stratejilerinideğiştirendir. Lider, içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun sahip çıktığıdeğerler için ilkeli olandır.

Lider cesur olandır…

Varlığına yönelik her türlü ihtilale,içeriden ve dışarıdan gelen engel, zorluk, baskı ve ayak oyununa karşı zamanzaman kırılan ama hiçbir zaman eğilip bükülmeden yoluna devam eden[2] biryapıyı emanet alabilme cesaretine sahip olan, aldıktan sonra çizgisinden gramşaşmayandır. Sahip olduğu yüksek öngörü ile hareket eden, zorluklardan,mücadeleden kaçmayandır.

Lider zor günlerinde devletinin, milletininyanında olandır…

Devletineyönelik her türlü tehdit unsurlarını önceden görüp, analiz edebilen, tehditunsurlarını ortadan kaldırmak adına yanında kimse olmasa dahi harekete geçme cesaretiolandır. Lider öyledir ki; dürüstlüğü vedoğruluğu, beyefendiliği, mertliği, iyilikseverliği ve devlet adamlığı ferasetiile bilinen yüksek ahlaklı[3] olma özellikleriile tehdit unsuru taraflarcasıkıştırılabilecek hiçbir açığı olmayandır. Devletinin içinde bulunduğu durumusezerek hareket eden gösterdiği tavizsiz, tutarlı ve kararlı duruşu ilegidişatı değiştirendir. Devletin bütünlüğüne zarar verici girişimlerdegösterdiği yoğun direnişi ile millî vicdanları ayağa kaldırandır. Ülkesininbekası için uygun olan sistemlerin yürürlüğe girmesi için önemli adımlar atanve arkasında dağ gibi durandır. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben.diyerek gerektiği takdirde politik duruşunu da buna göre belirleyen, aldığıkararların ilk aşamada anlaşılamaması, idrak edilememesi sebebiyle içeriden vedışarıdan tepkiler alsa dahi devletin bekası ve milletin vazgeçilmezyüksek çıkarlarını partisinden ve kendisinden önde görendir.

Lider “evlatlarının” yanında olandır,yol gösterendir…

Çünkü,sahip olduğu vizyon ile evlatlarının düşünce ve davranış değişikliğine etkiedendir. Düşünülemeyeni düşünen, akıl edilemeyeni akıl eden, cesaretedilemeyene cesaret eden ve harekete geçirendir. Temsil ettiği evlatları içinçaba veren, onları önceden tasarlanmış ve ileride yapılması hedeflenmişamaçları için motive eden, onları bir arada tutandır. Siyasi bir lider olarakülkesinin istikbaline yönelik ülküsü için pek çok alanda hizmet edecek vatan,millet, bayrak aşığı “evlatlar” yetiştirendir. Yetiştirdiği evlatları herkesteniyi tanıyan, bilen ona göre hareket edendir. Liderine, teşkilatına ve doktrinesadakatli evlatlarına her daim vefalı olan, sahip çıkan, yol gösterendir. Bunuyaparken emanet aldığı yapıyı güçlü vemüessir kılan birlik, beraberlik ruhunun bütün olarak her zaman kalıcı olması içinçabalayandır. Bu hâl “Bu hâl Hz. Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali ahlakının bugüneyansımasıdır.”[4]

Lider mazluma umut olandır…

Ortakdil, kültür, ahlak ve değerlere sahip çıkarak ayrışmadan, ayrıştırmadan milletibütün gören, sadece ülke sınırları içerisinde değil dünyanın dört bir yanındakiyurttaşlarını unutmayandır. Turan ülküsünden Türk birliğine büyük hedefleriolan, bu hedeflere ulaşmak, dünyanın dört bir yanında bulunan, ortak millî vemanevi değerlerimiz sebebiyle zulüm gören hiçbir insanımızı yalnız bırakmayandır.Dünya tarihinde farklı yerlerde farklı ideolojilerde farklı liderler çıkmıştır.Fakat hiçbir ideolojik hareket, insan yetiştirme misyonunu içindebarındırmamıştır. İşte Ülkücü Hareketi diğer ideolojilerden ayıran temelfarklardan biri de davasına, dolayısıyla vatanına, milletine, bayrağına canlarıpahasına bağlı evlatlar yetiştirmesidir. Bu evlatların yetişmesinde veinanmışlıklarının, bağlılıklarının oluşmasında hiç kuşkusuz lider etkisi çokbüyüktür. İşte bu yüzden bize göre lider; “kitleleri” peşinden sürükleyen değil“evlatlarına” yol gösteren, “evlatları” ile yürüyendir. Bize göre lider; SayınDevlet Bahçeli’dir. Ülkücü Hareket içerisinde lider, teşkilat, doktrin ilkesiiçerisinde yetişen hiçbir evlat davasından şaşmaz, rotasını şaşırmaz. Şaşıranda zaten hiçbir zaman bu ilkeyi benimseyememiştir. Bilge Lider Sayın DevletBahçeli de her bir evladını tanır, bilir. Davadan şaşmayan hiçbir evladını birbaşına bırakmaz, sahip çıkar, korur, kollar. Çünkü baki olan davadır, davadangeçen, çıkar peşinde koşan, ülküsünü unutan, rotasını şaşıran bizden değildir.

Liderlikzordur, dava insanı olmak zordur, liderini anlamak, liderine ve davasına sonunakadar sahip çıkabilmek ise daha zordur… Rabb’im bizleri, ömrünü devletineadamış Sayın Devlet Bahçeli’nin emrinde ve izinde, her daim vatanına,milletine, bayrağına sahip çıkan, sadakatli, vefalı evlatlardan eylesin…

 * Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiE-posta: aybuke.yalcin@hbv.edu.tr

[1] Yalçın, E. S. (2017). Fetö İhaneti Ve Devlet Bahçeli Gerçeği.Berikan Yayınevi, Ankara.

[2] Yalçın, E. S. (2019). Cumhuriyet’inÜçüncü Evresi: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine Geçişte MHP Lideri DevletBahçeli’nin Rolü. Devlet Dergisi, 16 (451).

[3] Yalçın, E. S. (2018). Türk SiyasiHayatının 50 Yılında MHP (Olaylar, Kavramlar ve Semboller Işığında). Türkiz Dergisi, 9 (49), 59.

[4] https://www.indyturk.com/node/383786/siyaset/mhpli-yal%C3%A7%C4%B1n-bah%C3%A7eli-milletimizce-s%C3%B6z%C3%BCne-g%C3%BCvenildi%C4%9Fi-kadar-varl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndan-hem